Araştırma Görevlileri Artık Sözleşmeli Olacak

2018 İtibariyle Araştırma Görevlileri Sözleşmeli Olacak

Araştırma Görevlisi Nedir? Kimdir?

Araştırma görevlisi “Öğretim Yardımcıları” başlığı altında geçer.

2547 sayılı kanunun 33. madde “a” bendinde yapılan tanıma göre; “Araştırma görevlileri, yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.

En genel tabiriyle araştırma görevlisi nedir, araştırma görevlisi kimdir bu şekilde açıklanabilir.

Araştırma Görevlisi olarak en çok üç yıl süre ile atanırlar. Süre sonunda görevleri sona sonlanır. Aynı usulle yeniden atamaları yapılabilir.

Resmi Gazete’de 01 Temuz 2017 yayımlanan düzenlemeye göre;

Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 33 üncü maddede belirtilen usule uygun olarak 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Bu kapsamda atananlardan doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanların en fazla %20’si doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan performansa dayalı kriterler çerçevesinde yardımcı doçent kadrolarına atanabilir. Bu kapsamda atanamayanların, doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların öğretim üyesi kadrolarına atanabilmeleri için en az bir eğitim-öğretim yılı yurt içinde veya yurt dışında farklı bir yükseköğretim kurumunda çalışması gerekir. Bu madde kapsamında atananlara 35 inci maddeye göre yurt içinde başka bir yükseköğretim kurumlarındaki doktora veya sanatta yeterlik eğitim süreleri için mecburi hizmet yüklenemez.”

Açıklamak gerekirse araştırma görevlileri artık sürekli kadrolu olarak atanmayacaklar. Bütün araştırma görevlileri 50/d geçici süreli olarak çalışacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir