Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

 

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itfcaren 15 gündür.Yardıma Doçent kadroları için ilgli Fakülte Dekanları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadrolan için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;

1- T.C. Kimmlik No’lannı gösterir beyanlannı,

2* Tüm diplomaiannı veya Öğrenim durumlannı gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3- Oç adet fotoğraftan m,

4- Başvuracak adaylann başvuru formunu(http^/w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

5- Üniversitemizin httD://DerBonei.beun.edu.tr/llkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör Doçent ve Yardıma Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formlan,

6- Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha haÜnde.Doçerrt ve Yardıma Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın üstelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlannı kapsayan dosyalan ite birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:-Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/llkeler sayfasında yayınlanmış olan ” Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma llkelerrnde belirtilen şartlan sağlamış olmalın,

– Yardıma Doçent kadrosuna başvuraniann müracaat dilekçelerinde yabana dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

– Yurtdıştndan alınmış Dlplomalann Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

– Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukandakl belgelerden bir tanesinin eksik ölmesi halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ANABİÜM DALI Profesör Doçent Yrd. Doç. AÇIKLAMA
TİP FAKÜLTESİ
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 Beyin Cerrahisi alanında doçentlik belgesine sahip olmak, Deney hayvanlarında beyin zan altında kanama oluşturarak apoptoz ve hücre nekrozuna yönelik çalışması ölmek
GENEL CERRAHİ 1 Genel Cerrahi alanında doçentliğini almış, akut gastrik lezyon üzerine CoQ1ü’mjn gastroprotektif etkilerine yönelik deneysel çalışması olmak.
ÜROLOJİ 1 Laporoskopik ürolojik deneyimlerine yönelik çalışması olmak ve flekslbte üreterorenoskopi belgesi olmak.
İÇ HASTALIKLARI 1 İç Hastalıklan uzmanlık belgesi sahibi olmak, kronik aktif hepatit B virüs enfekslyonlu hastalarda perifera! kan lenfosit dinamikleri ve vira! kinetikleri alanında çalışması olmak
İÇ HASTALIKLARI 1 İç Hastalıktan uzmanlık belgesi sahibi olmak, peritoneal diyaliz hastalannda metaboik sendrom ve inflamasyon arasındaki İlişkiye yönelik çalışması olmak.
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 1 Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık belgesi sahibi olmak, karutis arter darlığı olan hastalarda iskemik atak açısından bir belirteç olarak ortalama trombosft hacmine yönelik çalışması olmak
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ 1 Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapmış olmakEgzersizin seram ghretin ve teptin seviyelerine etkisi alanında çalışma yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ 1 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi anabilim dalında doktora yapmış o!mak.Cumhurfyet Dönemi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
UYGULAMALI MATEMATİK 1 Uygulamalı Matematik anabilim dalında Doçent Onvamni almış otmak.Uttrahlpertooiik Türden Kısmi Türevli Denklemler İçin Ters Problemler alanında çalışmalar yapmış olmak.
NÜKLEER FİZİK 1 Nükleer Fizik anabilim dalında Doçent ünvanını aimış olmakNükleer Fizikte denge öncesi nükleer reaksiyonlar konusunda çalışma yapmış olmak.
BOTANİK 1 Botanik anabilim dalında Doçent ümranının elmiş olmak.Brfyofit Sistematiği ve Blyomonitoring konularında çalışma yapmış olmak.
GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ 1 Gene! Sosyoloji ve Metodoloji anabilim dalında Doçent ümranını almış otmak.Çocukluk Sosyolojisi ve Türkiye’de Çocuk İmgesinin değişimi. Çocuğun Özne Oiuşu. Farktı Çocukluklar alanında çalışmalar yapmış oimak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN 1 Şirketlerde yönetim satın almalan konusunda doktora yapmış olmak.
KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI 1 Kent mekanı, kentsel gelişim ve yerel ekonomik kalkınma ilişkileri üzerine çalışma yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KONTROL TEORİSİ VE UYGULAMALARI 1 Makine Mühendisliği alanında Doçentlik belgesine sahip otmak.Elektriksei Kıvılcımla İşlenmiş Yüzeyler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
KONSTRÜKSİYON VE İMALAT 1 Makine Mühendisliği alanında doçentlik belgesine sahip olmak, Halat ömrüne Etki Eden Parametrelerin Teorik ve Deneysel İncelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Hemşireliği’nde doktora yapmış oimak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıktan Hemşireliği Doçentlik belgesine sahip olmak, Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Fiziksel Egzersizin Etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir