Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımları

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri müracaat istekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan istekçe) ve ekinde bulunan;
– Özgeçmiş,
– Yayın Listesi,
– (2) iki adet fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı sureti,
– Doçentlik belgesi,
– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine makulluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form)
– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı detaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.
Adayların ilaveten özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça ifade edildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını içine alan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gereklidir. (Yayın dosyalarının kolileme prosedürleri için müracaat sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)
DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların
Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri müracaat istekçesi
(http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan istekçe) ve ekinde bulunan;
– Özgeçmiş,
– Yayın Listesi,
– (2) iki adet fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı sureti,
– Doçentlik belgesi,
– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine makulluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı detaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.
Adayların ilaveten özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını içine alan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gereklidir. (Yayın dosyalarının kolileme prosedürleri için müracaat sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)
YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların müracaat istekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan istekçe) ve ekinde bulunan;
– Özgeçmiş,
– Yayın Listesi
– (2) iki adet fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı sureti,
– Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)
– Yabancı Dil Belgesi
– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine makulluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı detaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.
Adayların ilaveten özgeçmiş, yayın listesi, hekime belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını içine alan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne (*) şahsen teslim etmeleri gereklidir.
(*) Not: Üniversitemiz Polatlı İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent Kadrosu ilanına müracaat yapacak olan adayların ilgili belge ve dosyalarla beraber Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gereklidir.
BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi : 11.08.2017
Bitiş Tarihi : 25.08.2017

BİRİM BÖLÜM ABD/PRG UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Periodontoloji Yardımcı Doçent 1 1 Miyokard infarktüsü geçirmiş periodontitisli hastaların periodontal tedavi öncesi ve sonrası klinik ve biyokimyasal değerleri üzerine çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Oral Patoloji Doçent 1 1 Oral patoloji alanında doktora yapmış olmak ve tükürük bezi tümörleri üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Rus Dili ve Edebiyatı Doçent 1 1 Rus edebiyatı ve mitolojisi üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Profesör 1 1 Eski Anadolu Türkçesi (EAT) dönemi tıp metinleri ve diyalektoloji üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Profesör 1 1 Dizi Uzayları ve Toplanabilme Teorisi alanında; A-Wedge ve zayıf A-WedgeFK-Uzayları üzerine ve Yaklaşımlar Teorisi alanında; Bernstein Tipli Operatörlerin Varyasyonel Yakınsaklığı üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Profesör 1 1 Çok değişkenli polinomların doğurucu fonksiyonları, bunların genişlemeleri ve yaklaşımları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Profesör 1 1 Uyarlanabilir öğrenme sistemleri ve hiper ortamlarda gezinme modellemesi konularında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 1 1 Ders kitaplarındaki grafik/görsel tasarımın öğrenci başarısına, derse ilişkin tutumlarına etkisi ve görsel okuryazarlık konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 1 1 Ergenlerin çalışma (iş) anlayışı ve lise öğrencilerinin duygusal ve kişilik ilişkili kariyer karar verme güçlükleri alanlarında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Doçent 1 1 Plastik sanatlar alanında doçentliğini almış olmak ve tekstil konularının çok alanlı sanat eğitimi yöntemiyle uygulanması konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Biyoloji alanında doçentliğini almış olmak ve ham petroldeki bakterilerin korozyon etkisi ve nanopartiküllerle hızlı bakteri tayini konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Doçent 1 1 Analitik hiyerarşi prosesi (AHP) ve rasyonel sayılarda hata ve kavram yanılgılarında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihinsel Engelliler Eğitimi Doçent 1 1 Zihin engellilerin eğitiminde etkili öğretim yöntemleri ve özel eğitimde öğretmen yetiştirme üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Coğrafya eğitimi alanında doçentliğini almış olmak ve probleme dayalı öğrenme ve çevre eğitimi konularında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Yabancılara ve Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretiminde yurt içi ve yurt dışı deneyime sahip olmak ve bu alanlar ile Hakas Türkçesi üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Profesör 1 1 Erken çocukluk gelişiminde izleme ve değerlendirme ile okul öncesi sınıflarında çocuğun katılım hakkına uygun uygulamalar konularında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Fransız Dili Eğitimi Doçent 1 1 Fransız Dili Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak ve Fransız dili eğitimi, çocuklara yabancı dil öğretimi, dil ve kültür, uzaktan öğretim ve beyin temelli öğrenme alanlarında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Profesör 1 1 Mali hukuk, vergi hukuku, vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku ve uluslararası vergilendirme konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Profesör 1 1 Maliye politikası, finansal krizler ve vergileme kalkınma ilişkisi konularında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Profesör 1 1 Yapı fiziği alanında; aydınlatma, akustik, yapılarda ısı transferi ve yangın konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Profesör 1 1 Kumların dinamik üçeksenli davranışı ve zemin stabilzasyonu alanlarindaçalışmalar yapmış olmak.
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Profesör 1 1 Yeni Türk Edebiyatı, roman teorisi, edebiyat bilimi, edebiyat psikolojisi ve postmodernizm konularında çalışmaları olmak.
Polatlı İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı Yardımcı Doçent 1 1 Şevâhidü’n-nübüvve, İlm-i Kavâfi, Sanâyi-i Şi’riyye ve İlm-i Bedî” konularında çalışmalar yapmış olmak.
Polatlı İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Yardımcı Doçent 1 1 Cessas ve F. Razi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Profesör 1 1 Yaşlılarda yaşam kalitesi ve yaşlı ayrımcılığı konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Yönetimi Profesör 1 1 Hemşirelik bakım maliyetlerinin hesaplanması konusunda çalışmış olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Profesör 1 1 EDXRF’de dış elektrik ve manyetik alanların saçılma peak’lerine ve karakteristik x-ışınlarının açısal dağılımına etkisinin incelenmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Elektrik – Elektronik Mühendisliği Profesör 1 1 Lineer elektrik motorları ve güneş enerjili akıllı damla sulama sistemleri konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji veReanimasyon Profesör 1 1 Algoloji uzmanı olmak ve baş ağrılarında girişimsel tedaviler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 1 Kolorektal cerrahi ve yenidoğan cerrahisinde deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 1 Onkoplastik cerrahi konusunda sertifikalı olmak ve meme kanseri üzerine çalışmaları ve deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 1 Çocuk kalp cerrahisi uzmanı olmak ve kalp nakli konusunda yurtdışında en az bir yıl deneyime sahip olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 1 İlizarov ekstremite rekonstrüksiyon cerrahisi alanında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 1 Laparoskopik ve robotik ürolojik cerrahi konusunda yurtdışı deneyimi olmak ve organ nakli merkezlerinde renal transplantasyon alanında çalışmaları ve deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Profesör 1 1 Video EEG ve epilepsi cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 1 Fototerapi, mikrofototerapi ve uva1 tedavileri konularında çalışmaları ve deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 1 Multiple sklerozda nörogörüntüleme konusunda en az bir yıl yurtdışı deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup biyokimya alanında doktora yapmış olmak ve biyokimya eğitimi ile kemik metabolizması konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Tıp Doktoru olup Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak ve tıbbi parazitoloji alanında çalışmaları olmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir