İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Akademik Personel Alımları

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

No Birim Bölüm Anabilim/Anasanat Dalı Unvan Drc Adet Nitelik
1 Sanat ve Tasarım Moda ve Tekstil Tasarımı Tekstil Tasarımı Profesör 1 1 Yüksek Lisans ve Doktorasını Sanat Tarihi alanında yapmış olmak, Türk Giyim ve Kuşam Tarihi üzerine çalışmaları olmak ve sergi açmış olmak
2 İslami İlimler Temel İslam Bilimleri Hadis Profesör 1 1 Ehl-i Sünnet Hadis usulü ile Mukayeseli Şia’da Hadis usulü üzerine çalışmaları olmak.
3 İslami İlimler Temel İslam Bilimleri Hadis Yrd. Doç. Dr. 1 1 Hadis Tarihi ve Ricali konusunda çalışma yapmış olmak
4 Tıp Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Pediatrik Kardiyoloji Yan Dal ihtisası yapmış olmak. Prematür PDA’lı bebeklerin girişimsel olarak kapatılması konusunda deneyimi olmak ve bu konuda uluslararası yayını bulunmak.
5 Tıp Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Profesör 1 1 Tc-99m ile Miyokard Perfüzyon SPECT protokolü konusunda klinik çalışmaları olmak ve en az 5 yıllık PET-BT deneyimi olmak.
6 Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Estetik ve Rekonstrtif Profesör 1 1 İleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi doktorası yapmış olmak. Kimerik Hücre Destekleyici Tedavisi konusunda deneyimli olmak.
7 Tıp Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 1 Kalp nakli konusunda yurtiçi ve yurtdışı eğitim almış olmak.
8 Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 1 Minimal invaziv kalp cerrahisi alanında tecrübesi olmak.
9 Tıp Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Doğumsal kalp hastalıklarının prenatal tanısı konusunda çalışması ve uluslararası yayını olmak.
10 Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yrd. Doç. Dr. 3 1 Endoskopi yardımlı sinir cerrahisi konusunda çalışması olmak
11 Tıp Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Yrd. Doç. Dr. 2 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Lipodistrofi ve meme kanseri konularında çalışmış olmak
12 S.B.B.F. Tarih Yeniçağ Tarihi Profesör 1 1 Doktora ve Doçentliğini Yeniçağ Tarihi alanından almış olmak.
13 S.B.B.F. Medya ve İletişim Radyo, Televizyon ve Sinema Doçent 1 1 Radyo, Televizyon ve Sinema alanında Doktora yapmış olmak, Sanat, Estetik ve Kimlik problemi üzerine çalışmış olmak.
14 Mühendislik ve Mimarlık Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme Profesör* 1 1 Organik Optoelektronik Teknolojilerde (Elektrokromikcihazlar, ışık yayan organik diyotlar ve organik güneş pilleri) kullanılan malzemelerin tasarımı, sentezi ve uygulamaları üzerinde çalışmaları olmak.
15 Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik Bilimleri Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doçent* 1 1 Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında doktora yapmış olmak. Bağımlı deneme dizilerinde tekrar istatistiklerinin dağılımı ve faz-tipi dağılımlar üzerine uluslararası yayınları bulunmak.
16 Mühendislik ve Mimarlık Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme Doçent* 1 1 Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak.

Seramik ve refrakter malzemeler ve geri kazanım/atık değerlendirme konularında çalışmaları olmak.

17 Mühendislik ve Mimarlık Mekatronik Kontrol Teorisi ve Uygulamaları Doçent* 1 1 Mekatronik Mühendisliği alanında doçentliğini almış ve iyonik polimer kompozit eyleyiciler ve seri elastik eyleyiciler konularında uluslararası yayın yapmış olmak.
18 Eczacılık Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasotik Botanik Doçent 1 1 Farmasötik Botanik alanında Doktora yapmış olmak. Farmakognozi ve Farmasötik Botanik bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Deniz çayırları konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.
19 Eczacılık Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya Doçent 1 1 Biyokimya alanında Doktora yapmış olmak. Tıbbi Biyokimya bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Nörodejeneratif deney modelleri konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.
20 Eczacılık Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Doçent 1 1 Farmasötik Teknoloji alanında Doktora yapmış olmak. Farmasötik Teknoloji bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Tiyomerler konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.
21 Turizm Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Yrd.Doç.Dr.* 2 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak. Etkinlik turizmi, İnanç turizmi ve Turizmde sosyal girişimcilik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
22 Su Ürünleri Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Avlama Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. 1 1 Dip trolünde eklem bacaklılar ve balıklar için döndürülmüş(T90) torba seçiciliği üzerine doktora yapmış ve trollerdemuhafaza torba seçiciliği üzerine çalışmaları bulunmak
23 Su Ürünleri Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yetiştiricilik Yrd.Doç.Dr. 3 1 Akvaryum balıklarında larval gelişim, üreme ve renklenme üzerine doktora yapmış ve akvaryum eklembacaklıları üzerine çalışmaları bulunmak

 

Diğer Şartlar:

1 – 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 – Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 – Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

5 – Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Eczacılık Fakültesi mezunu” olması zorunludur.

6 – Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya ve 6 Adet Cd’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

7 – Doçent Kadrosuna başvuracaklar, Dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım Dosya ve 4 Adet Cd’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

8 – Yardımcı Doçent Kadrolarına Başvuracaklar Dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını ve Sınava Gireceği Yabancı Dilini belirterek ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya ve 4 Adet Cd’yiekleyerek ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. Maddesinin (B) fıkrasının 2 Numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavında başarılı olmaları şarttır.

9 – Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

10 – İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma – kriterlerii internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu İlana İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir