Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 say:th kanunun ilgili maddeleri  uyarınca  ogretim üyesi almacaktrr.  Ba vuracak  adaylann,  657 say:th kanunun  48. maddesindeki  genel  artlan ve “Karadeniz Teknik Üniversitesi Ögretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ilkeleri ile ilgili Yönerge”sinde istenen özellikleri saglamaları gerekmektedir.

Yardnnc1 Doyent kadrolanna  ba vuracak adaylar, 2547 say:th kanunun 23. maddesindeki  artlan saglamalan gerekmekte olup, dilekye!erinde b vurduklan kadroyu belirterek:, ekinde 2 adet fotograf, niifus ciizdan omegi, 6SYM  Ba g1 tarafindan geyerliligi kabul edilen dil belgesi, lisans, yiiksek lisans (varsa) ve doktora diplomalannm onayh omekleri ile ozgeymi. yay:tn listesinden olu an evraj!l bir talam, Aynca; ozgeymi. niifus ciizdan funegi, lisans, yiiksek lisans (varsa) ve doktora diplomalanmn onayh omekleri, yay:tn listesi ve yaymlanndan oldosyay:t 4 taknn halinde vereceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Yardtmc1 Doyen!kadrosuna ba vuran adaylann  YDS’den 65 veya değerliligi kabul edilen bir sınavdan bu puanın  değeri  bir puan1 abmolmalan gerekmektedir. Ancak, adaylar

Yüksekogretim Kurulu Ba kaul1j!l Gene!Kurulunun 06.11.2008 taribli kararma gore yeniden yabanc1 dil smavma almacaklanhr.

Herhangi bir kamu kurumunda yali  aulann  (daba once yah lp aynbmdahi  olsalar) yali tlj!l kurumdan alacaklan onayh aynntlh hizmet belgesini  müracaat  belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yabanc1 ülkelerden alman diplomalarm Universiteleraras1 Kurulca deukliginin onaylammolmas1   arttlr.

Posta ile müracaat edecek adaylar iyin; postada meydana gelen gecikmeler dikkate almmayacaktrr.

B vurular   gazetede ilan edildigi tarihten itibaren 15 (onbe)  gün süre iyerisinde KTU Personel Dairesi B 1j!lna ahsen veya posta ile yapilacaktlr. Smav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara aynca bildirilecektir.

ilgililere duyurulur.

BIRIMI BOLOMO ANABILIM DALI KADRO ONVANI DER. ADEDI A!(IKLAMA
Fatih Egitim Fakiiltesi Temel Egitim Sm1f Egitimi Yrd.Doç. 1 1 Ogretmenlerin epistemolojik inanclan ile ogretme anlay1 lan arasmdaki ili ki iizerine call mlolmak.
TOPLAM 1

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir