Marmara Üniversitesi 36 Akademik Personel Alımı

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kimya Eğitimi Profesör 1 Kimya Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Kimya eğitiminde probleme dayalı öğrenme, kavramsal anlama ve kimyasal bağ öğretiminde model oluşturma ile ilgili yayınları olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 Öğretim Yöntem ve Teknikleri hakkında kitapları bulunmak. Uygulamalı Dilbilim Yaklaşımlı Sistematik Yabancı Dil Öğretimi Yöntemleri konusunda kitapları bulunmak. İlkokulların seçmeli ders (Kuran-ı Kerim Öğretimi) müfredatına uygun ders kitabı hazırlamış olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık Sigortacılık Profesör 1 Muhasebe Bilim alanında Doçent olmak. Muhasebe, Denetim ve Sigortacılık alanında çalışmalar yapmış olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Aktüerya Aktüerya Profesör 1 İstatistik alanında Doktora yapmış olmak, nicel karar yöntemleri alanında Doçent unvanı almış olmak. İstatistik, sigorta ve aktüerya konularında çalışmaları bulunmak.
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık Sigortacılık Doçent 1 Yönetim ve Strateji Doçenti olmak, Sigortacılık alanında çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi DişhekimliğiKlinik Bilimleri Protetik Diş Tedavisi Profesör 1
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakoloji Profesör 1 Farmakoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Diyabet, alzheimer ve invitro konularında çalışma yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya Doçent 1 Biyokimya alanında Doçent unvanı almış olmak. Doktora eğitimini Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya (Eczacılık) alanında yapmış olmak. K vitaminine bağımlı proteinlerle ilgili araştırma deneyimi ve yayın yapmış olmak. Kök hücre ile ilgili araştırma deneyimine sahip olmak. Sitotoksisite, antikanserojenik etki mekanizmalarıyla ilgili araştırmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Profesör 1 Dilbilimi (Sosyolinguistik ve Çok Dillilik) üzerine çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Analitik Kimya Profesör 1 Top tipi ftalosiyaninlerin sentezi ve fungusit tayini için türevlendirmeyle HPLC yönteminin geliştirilmesi konularında SCI indeksli dergilerde yayınları olmak, tez yönetmiş olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Fotoğraf Profesör 1 Reklam Fotoğrafçılığı konusunda çalışmalarda bulunmuş olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Doçent 1 Alanında Doçent olmak.
İktisat Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Doçent 1 Makro İktisat alanında Doçent unvanı almış olmak, Enerji ve Regülasyon konularında çalışmaları bulunmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisi Profesör 1 Din Psikolojisi alanında Doçent olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Profesör 1 İslam Felsefesi alanında Doçent olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Mantık Doçent 1 Felsefe ve Din Bilimleri/ Mantık alanında Doçent olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Tefsir Doçent 1 Temel İslam Bilimleri/ Tefsir alanında Doçent olmak.
İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 Aile işletmeleri ve uygulamada strateji konularında akademik çalışmalar yapmış olmak. Yönetim ve Organizasyon lisansüstü programlarında ders vermiş olmak ve bu alanda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 Yönetim ve Organizasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak. Yönetim ve Strateji alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak. Örgüt kültürü, Kurumsal iletişim yönetimi, İnovasyon yönetimi ve Sosyoloji alanında ders vermek. İnsan kaynakları yönetimi ve Yönetim organizasyon alanında akademik çalışmaları bulunmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doçent 1 Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak; ergonomi ve yalın üretim konularında yayınları olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Doçent 1 Doçentliğini Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bilim alanında almış olmak; elektromagnetik teori, düz ve ters saçılma problemleri konularında yayınları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) Kentleşme ve Çevre Sorunları Profesör 1 Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları bilim alanında doçent doktor unvanına sahip olmak. Yerel yönetimler, temsil, özerklik ve büyükşehir sistemi üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) Devletler Hukuku Doçent 1 Milletlerarası Kamu Hukuku (Devletler Hukuku) bilim alanında doçent doktor unvanına sahip olmak. Uluslararası hukuk, uluslararası örgütler hukuku, Avrupa Birliği hukuku, uluslararası insan hakları hukuku vb. konularda yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler Doçent 1 Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları alanında doçent doktor unvanına sahip olmak. Kırsal alanlar, yerel yönetimler, kent ve çevre konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Endokrinolojisi alanında doçentlik unvanı olmak, diyabet alanında çalışmaları olmak, kütle-spektrometri temelli analizle ilgili deneyimi olmak,
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak, Yoğun Bakım Uzmanı olmak, Microarray Tekniği ve Fonksiyonel Genomic hakkında deneyim sahibi olmak, Diyafram Ultrasonografisi hakkında deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Deneysel ateroskleroz oluşumunda proteomik profil belirlenmesi/ analizleri konusunda SCI-Expandeddergilerde yayınlanmış birden fazla makalesi olmak. İleri ekokardiyografik görüntüleme teknikleri ile ilgili eğitim almış ve sertifikası olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Profesör 1 Tıbbi Biyoloji ve genetik yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak, Meme kanseri konusunda uluslararası yayın sahibi olmak ve bu alanda proje yapmış olmak, Tıbbi Biyoloji Doçenti olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi Profesör 1 Tıp Eğitimi Doktora programını tamamlamış olmak ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalında tam zamanlı çalışma deneyimine sahip olmak, Doçentliğini tıp eğitimi ile ilgili alanlardan birinden almış olmak, Tıp eğitiminde eğitici gelişimi, mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminde profesyonel tutum ve davranışların gelişimi ve değerlendirilmesi alanlarında deneyim ve bilimsel çalışmalara sahip olmak, Ulusal ve kurumsal düzeyde tıp eğitimi programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde yer almak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 Tıp Fakültesinden mezun olmak, Tıbbi Mikrobiyoloji / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak, Mikrobiyoloji Doçenti olmak, Rutin Mikrobiyoloji laboratuvarında özellikle AnaeropBakteriyoloji, Mikobakteriyoloji ve Mikoloji birimlerinden her birinde deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji veReanimasyon Doçent 1 Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yeterlilik (Board) sertifikasına sahip olmak, Ekokardiyografi ve Ultrasonografi eğitimleri almış olmak; Göğüs Cerrahisi, Karaciğer ve Akciğer Transplantasyonu Anestezisi ve Yoğun Bakım konusunda deneyimli olmak ve bu konularda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Gastrointestinal Cerrahi Yan Dal Uzmanlığı olmak, obezite cerrahisi deneyimi olmak. İltihabi bağırsak hastalıkları cerrahisi deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Perinatoloji yan dal uzmanı olmak, Obstetrik Cerrahi deneyimli ve bu alanda yayını olmak, Üreme Sağlığı Araştırmaları konusunda eğitimli olmak, Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitimi (ÜYTE) Sağlık Bakanlığı tescilli sertifikaya sahip olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 El Cerrahisi uzmanı olmak. Mikrocerrahi alanında eğitici faaliyetlerde bulunmuş olmak. Mikrocerahieğitimi konusunda ulusal ve/veya uluslararası deneyimi olmak. El ve üst ekstremite cerrahisi konusunda yayınları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Nefrolojisi Uzmanı olmak, Hemodiyaliz ve hemodiyafiltrasyon alanında deneyimi olmak. Böbrek taşı, reflü nefropatisi immünolojisi konularında yayın yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doçent 1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik doktora derecesine sahip olmak, Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı ve inflamatuvar bağırsak hastalıkları alanında uluslararası yayın sahibi olmak ve bu alanlardan birinde proje yapmış olmak, Tıbbi Biyoloji Doçenti olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir