Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Personel Alacak

T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana  başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48.  maddesindeki  genel şartları,  ilanda  belirtilen  özel  şartları  taşımaları  ve  durumlarının  Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri    Üniversitemiz    Öğretim    Üyeliğine    Atanma ve Yükseltilme    Yönergesi’ne    göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

  1. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde  dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların  hizmet belgeleri eklenecektir).

  1. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde  dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta  Yeterlilik Belgesi, nüfus  cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı  belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan  tablosu  ve kamu  kurumlarında çalışmış ya da halen  çalışmakta olanların  hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  1. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
  1. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  1. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
  1. İlan edilen  Doçent  ve  Yardımcı  Doçent  kadrolarına  müracaat  eden  adaylardan,  ilan  edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  1. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın   yayımlandığı   tarihten   itibaren   15   (on   beş)   gün   içerisinde   Doçent   adaylarının Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığına,  Yardımcı  Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen  başvurmaları gerekmektedir. Süresi  içinde  yapılmayan veya  posta  ile  yapılan  başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

A D R E S :

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.280 80 73

 

 

BİRİM

 

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI/PROGRAM

 

K.UNVANI

 

DERECE

 

ADETİ

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

Meram Tıp

Fakültesi

 

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Plastik,

Rekonstrüktif ve

Estetik Cerrahi

 

Doçent

 

1

 

1

Flep yaşayabilirliği, diyabetik el

enfeksiyonları ile ilgili çalışmaları olmak.

 

 

Meram Tıp

Fakültesi

 

 

Cerrahi Tıp

Bilimleri

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 

 

Doçent

 

 

1

 

 

1

Parmak ucu replantasyonları

konusunda deneyim sahibi olmak ve parmak ucu replantasyonunu kolaylaştırıcı teknik tarif etmiş olmak.

 

Meram Tıp

Fakültesi

 

Cerrahi Tıp

Bilimleri

 

Göz Hastalıkları

 

Doçent

 

3

 

1

Medikal retina dalında

uluslararası geçerliliği olan belge sahibi olmak.

 

Meram Tıp

Fakültesi

 

Cerrahi Tıp

Bilimleri

 

 

Göz Hastalıkları

 

 

Doçent

 

 

1

 

 

1

Keratoplasti konusunda

deneyimli olmak ve göz bankası tıbbi müdürlük sertifikasına sahip olmak.

 

Meram Tıp

Fakültesi

 

Cerrahi Tıp

Bilimleri

 

Beyin ve Sinir

Cerrahisi

 

 

Doçent

 

 

2

 

 

1

Omurga cerrahisi ve

mikrocerrahi eğitimi almış olmak, epidural fibrozis üzerine deneysel çalışma yapmış olmak.

 

Meram Tıp

Fakültesi

 

Cerrahi Tıp

Bilimleri

 

 

Göğüs Cerrahisi

 

 

Doçent

 

 

2

 

 

1

Klinik Nütrisyon konusunda

eğitim almış ve akciğer iskemi ve reperfüzyonu ile ilgili çalışması olmak.

 

 

Meram Tıp

Fakültesi

 

 

Temel Tıp

Bilimleri

 

 

 

Biyofizik

 

 

 

Doçent

 

 

 

3

 

 

 

1

Beynin elektriksel kaynak

görüntülemesi konusunda çalışma yapmış olmak, yurt dışında bir beyin araştırmaları merkezinde en az bir yıl çalışmış olmak.

 

 

Meram Tıp

Fakültesi

 

 

Dahili Tıp

Bilimleri

 

 

 

Acil Tıp

 

 

 

Doçent

 

 

 

1

 

 

 

1

Medikal simülasyon eğitici

eğitimi almış ve Geriatrik acil servis hastalarında risk skorlama sistemleri üzerinde çalışma yapmış olmak.

 

 

 

 

Meram Tıp

Fakültesi

 

 

Dahili Tıp

Bilimleri

 

 

 

Radyoloji

 

 

 

Doçent

 

 

 

2

 

 

 

1

Manyetik Rezonans

görüntülemede akut serebral enfarkt volümü ölçümünün erken dönem mortalite ile ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

 

 

Meram Tıp

Fakültesi

 

 

Dahili Tıp

Bilimleri

 

 

 

Aile Hekimliği

 

 

 

Doçent

 

 

 

2

 

 

 

1

En az 10 yıllık aile hekimliği

uzmanı olmak, kanıta dayalı tıp, evde bakım ve sağlık teknolojileri değerlendirme, tütün bağımlılığı tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak.

 

Meram Tıp

Fakültesi

 

Dahili Tıp

Bilimleri

 

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları

 

 

Doçent

 

 

2

 

 

1

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji

uzmanı olmak, kemik iliği ve kök hücre nakil sertifikasına sahip olmak.

 

Meram Tıp

Fakültesi

 

Dahili Tıp

Bilimleri

 

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları

 

 

Doçent

 

 

2

 

 

1

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı

olmak, Fötal Ekokardiyografi ve Ekokardiyografi konusunda yurt dışı deneyimi olmak.

 

 

Meram Tıp

Fakültesi

 

 

Dahili Tıp

Bilimleri

 

 

Tıbbi Farmakoloji

 

 

Doçent

 

 

3

 

 

1

Tıp Doktoru ve Tıbbi

Farmakoloji Uzmanı olmak, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalında en az bir yıl süre ile çalışmış olmak.

 

Meram Tıp

Fakültesi

 

Dahili Tıp

Bilimleri

 

 

Tıbbi Genetik

 

 

Doçent

 

 

1

 

 

1

HLA-Doku Tiplendirme

Labarotuvarında en az 3 (üç) yıl çalışmak ve immünogenetik alanında yayını olmak.

 

 

Meram Tıp

Fakültesi

 

 

Dahili Tıp

Bilimleri

 

 

 

Nükleer Tıp

 

 

 

Doçent

 

 

 

3

 

 

 

1

Over kanserlerinde PET/BT’nin

kullanımı ile karaciğer ve mediasten kan havuzu FDG SUV değerlerine kemoterapinin etkisi ile ilgili çalışmaları

olmak.

 

İlahiyat

Fakültesi

 

Temel İslam

Bilimleri

 

Arap Dili ve

Belagati

 

Doçent

 

3

 

1

Osmanlı dönemi bediiyyat

şairleri hakkında çalışması olmak.

 

 

 

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri

 

 

 

Eğitim Programları ve Öğretim

 

 

 

 

Doçent

 

 

 

 

3

 

 

 

 

1

Eğitim Programları ve Öğretimi

Anabilim Dalında yurtdışında doktora yapmış olmak, Almanya’da yaşayan 3. nesil (Suç İşlemiş) Türk Gençleri konusunda ve eğitim bilim,

psikoloji konularında çalışmaları olmak.

 

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

 

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

 

 

Kimya Eğitimi

 

 

Doçent

 

 

1

 

 

1

Sıvı ve Polimer İçerikli

Membranlar konusunda çalışma yapmış olmak. Grafen Tabanlı Elektrokimyasal Sensörlerle ilgili çalışmalarda bulunmak.

 

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

 

Güzel Sanatlar

Eğtimi

 

 

Müzik Eğitimi

 

 

Doçent

 

 

2

 

 

1

Doktora çalışmasını “Müzik

Eğitimi Teknolojisi” konusunda yapmış olmak ve bu konuda uzmanlaşmış olmak.

 

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

 

Güzel Sanatlar

Eğtimi

 

 

Müzik Eğitimi

 

 

Doçent

 

 

2

 

 

1

Söz Ögesinin Müzik

Eğitimciliği Açısından Önemi konusunda bir çalışması bulunmak.

Sosyal ve Beşeri

Bilimler

Fakültesi

 

Sosyoloji

 

Kurumlar

Sosyolojisi

 

Doçent

 

3

 

1

Armağan kültürü, kültür

sosyolojisi ve din sosyolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri

Bilimler

Fakültesi

 

Sosyoloji

 

Genel Sosyoloji ve

Metodoloji

 

Doçent

 

3

 

1

 

Kent ve Göç Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri

Bilimler

Fakültesi

 

Felsefe

 

Sistematik Felsefe ve Mantık

 

Doçent

 

1

 

1

 

Zihin ve bilinç konusunda çalışması olmak.

 

 

 

Güzel Sanatlar

Fakültesi

 

Grafik

 

 

Doçent

 

1

 

1

Baskı tekniklerinin grafik

tasarım eğitimine yansımaları hakkında çalışması olmak.

 

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

 

 

Türkçe Eğitimi

 

 

Türkçe Eğitimi

 

Yardımcı

Doçent

 

 

5

 

 

1

Üniversite öğrencilerinin

konuşma becerileri üzerine ve Ana Dili Öğretim Programları üzerine çalışmaları olmak.

 

 

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

 

 

 

İlköğretim

 

 

İlköğretim

Matematik Eğitimi

 

 

Yardımcı

Doçent

 

 

 

5

 

 

 

1

Lorentz Uzayında Paralel Hiper

Yüzeylerin Genelleştirilmiş Gauss ve Ortalama Eğrilikleri üzerine ve Yüksek Mertebeden Gauss Eğrilikleri üzerine çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

 

İlköğretim

 

Sosyal Bilgiler

Eğitimi

 

Yardımcı

Doçent

 

5

 

1

İslam Tarihinde Haberleşme

konusu alanında çalışmaları olmak.

 

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim

Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

 

 

Matematik Eğitimi

 

Yardımcı

Doçent

 

 

5

 

 

1

 

Diophantine Denklemi ve Terai Konjektürü üzerine çalışmaları olmak.

 

 

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

 

 

 

Güzel Sanatlar

Eğtimi

 

 

 

Resim-İş Eğitimi

 

 

 

Yardımcı

Doçent

 

 

 

5

 

 

 

1

Türkiye ve Almanya’daki

Ortaöğretim Öğrencilerinin Estetik Beğeni Düzeylerinin karşılaştırılması üzerine ve Resim-İş Eğitimi alanında Estetik Eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

 

 

Yabancı Diller

Yüksekokulu

 

 

Temel Yabancı

Diller

 

 

 

 

Yardımcı

Doçent

 

 

5

 

 

1

Ana Dili İngilizce Olan ve

Olmayan İngilizce Öğretmenlerinin Sözel Düzeltici Geri Bildirimlerine dair

çalışması olmak.

 

Meram Tıp

Fakültesi

 

Dahili Tıp

Bilimleri

 

İç Hastalıkları

 

Yardımcı

Doçent

 

5

 

1

Evre II kolon Ca olan hastalarda

adjuvan kemoterapi konusunda çalışması olmak.

Sosyal ve Beşeri

Bilimler

Fakültesi

 

Uluslararası

İlişkiler

 

Uluslararası İlişkiler

 

Yardımcı

Doçent

 

5

 

1

Mısır’da demokratikleşme ve

Selefilik konusunda çalışması olmak.

Sosyal ve Beşeri

Bilimler

Fakültesi

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

 

Yardımcı

Doçent

 

5

 

1

Destinasyonların itibar yönetim

süreci ve online medya üzerine çalışması olmak.

Sosyal ve Beşeri

Bilimler

Fakültesi

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

 

Yardımcı

Doçent

 

5

 

1

 

Medya, ideoloji, iktidar ve söylem üzerine çalışması olmak.

Sosyal ve Beşeri

Bilimler

Fakültesi

 

Türk Dili ve

Edebiyatı

 

Yeni Türk Dili

 

Yardımcı

Doçent

 

5

 

1

 

Dil devrimi ve edebiyata etkisi üzerine çalışması olmak.

 

 

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

 

 

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

 

 

 

 

Yardımcı

Doçent

 

 

5

 

 

1

Futbolcularda osteitis pubis

sendromu ile ilgili çalışması olmak ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak.

 

 

 

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

 

 

 

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

 

 

 

 

 

 

 

Yardımcı

Doçent

 

 

 

 

5

 

 

 

 

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

yüksek lisansı ve doktorası olup, Kuadriseps kasına uygulanan kinezyo bantlamanın kas

kuvveti, endurans, propriosepsiyon ve performans üzerine etkisiyle ilgili çalışması olmak.

Diş Hekimliği

Fakültesi

 

Klinik Bilimler

Diş Hastalıkları ve

Tedavisi

Yardımcı

Doçent

 

5

 

1

Lamina veneerler üzerine

çalışma yapmış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir