Polis Akademisi Başkanlığı Akademik Personel Alımı

Akademimizde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25’inci maddesinin (b) fıkrası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23’üncü, 26’ncı ve 33’üncü maddeleri, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memlinkarı Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 27/04/2015 tarihli ve 2015/02 sayılı kararında belirlenen “Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” ile 11/07/2017 tarihli ve 2017/16 sayılı kararı kapsamında (1) Profesör, (3) Yardımcı Doçent, (5) Araştırma Görevlisi ve (2) Uzman unvanında naklen ve açıktan atama ile öğretim elemanı alınacaktır.

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar yalnızca bir bilim alanı için başvuru edebileceklerdir.
Müracaatlar; bu ilanın Polis Akademisi Başkanlığı resmi web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün (05/08/2017 – 19/08/2017 tarihleri arasında) içerisinde mesai saatleri arasında, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Gölbaşı/ANKARA (Eymir Mah. 49. Sokak PK: 06834 Gölbaşı / ANKARA) adresine şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile ya da son müracaat tarihi olan 19/08/2017 tarihi Cumartesi günü saat 17:00’dan sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvurularda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas olarak alınacaktır.
Görevli personel tarafından, başvuru sırasında, adayların başvurua dair sundukları bütün belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memlinkarı Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,
2) Kendisi ve eşi ile ilgili yapılacak güvenlik tahkîkatsında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması,
3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,
4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler kapsamında adayın başvuru ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık problemu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,
5) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru eden adayların, son başvuru tarihi itibari ile (35) yaşından gün almamış olması gereklidir.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:
“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” kapsamında;

“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” için tıklayınız.

 

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak;

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Unvan, Sayıları ve Başvuracakları Bilim Dalları hakkında Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo

Alanı Unvan Kadro Sayısı Adaylarda Aranan Özel Şartlar
Uluslararası İlişkiler Profesör 1 Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Siyasi Tarih alanında doçent olmak. Ortadoğu, kamu diplomasisi ve din-dış politika ilişkisi alanlarında çalışmaları olmak.
Uluslararası İlişkiler Yardımcı Doçent 1 Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve yüksek lisans yapmış olmak.  Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar alanında doktora yapmış olmak; Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Batı Medyasında Türkiye Algısı, İslamofobi konularında çalışmaları olmak.
Uluslararası İlişkiler Yardımcı Doçent 1 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında lisans mezunu olmak, Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans, Bölge Çalışmaları alanında doktora yapmış olmak. Lübnan üzerine yayınları olmak.
İktisat Yardımcı Doçent 1 İşletme alanında lisans, İktisat alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Türkiye’nin Enerji Arz Güvenliği ve Küresel Finansal Kriz konularında çalışmaları olmak.
Uluslararası İlişkiler Araştırma Görevlisi 1 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında lisans mezunu olmak, Uluslararası Güvenlik alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Uluslararası İlişkiler Araştırma Görevlisi 1 Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve yüksek lisans yapmış olmak, Bölge Çalışmaları alanında doktora yapıyor olmak. Özbekistan ve Kazakistan üzerine yayınları olmak.
Uluslararası İlişkiler Araştırma Görevlisi 1 Uluslararası İlişkiler alanında lisans, Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları alnında yüksek lisans yapmış olmak, Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapıyor olmak. Suriye konusunda ve ABD-Afrika İlişkileri alanında yayınları olmak.
Maliye Araştırma Görevlisi 1 Maliye alanında lisans ve yüksek lisans yapmış olmak. Maliye alanında doktora yapıyor olmak. Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi alanında yayını olmak.
Güvenlik Yönetimi Araştırma Görevlisi 1 Sivil Havacılık alanında lisans, İşletme alanında yüksek lisans yapmış olmak ve Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi alanında doktora yapıyor olmak.
Spor ve Sağlık Bilimleri Uzman 1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans mezunu olmak. Spor ve Sağlık Bilimleri alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Atletizm ve Oryantiring branşlarında antrenörlük lisanslarına sahip olmak. Oryantiring antrenörlüğü üzerine en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak.
İstihbarat Uzman 1 İktisat alanında lisans mezunu olmak, İstihbarat Araştırmaları alanında yüksek lisans yapıyor olmak; Oryantasyon eğitimi üzerine iş deneyimine sahip olmak.

İSTENİLEN BELGELER:
Müracaat sırasında adaylardan, yukarıyada belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir.
1) Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylardan;
a) Başvurdukları alanı belirtir istekçe,
b) Dört adet biyometrik fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
d) Nüfus cüzdan fotokopisi,
e) Özgeçmiş,
f) Lisans, yüksek lisans, hekime ve doçentlik belgelerinin tasdikli* birer örneği,
g) Bilimsel çalışma ve yayınlarını içine alan altı (6) takım dosya,
ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)
h) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-4)

2) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan;
a) Başvurdukları alanı belirtir istekçe,
b) Dört adet biyometrik fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Özgeçmiş,
e) YDS/KPDS sonucunu ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan aldığı puanı gösterir belge,
f) Lisans, yüksek lisans ve hekime belgelerinin tasdikli* birer örneği,
g) Bilimsel çalışma ve yayınlarını içine alan dört (4) takım dosya,
ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)
h) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-4)

3) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;
a) Başvurdukları alanı belirtir istekçe,
b) Dört adet biyometrik fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Özgeçmiş,
e) YDS/KPDS sonucunu (en az 50) ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer
sınavlardan eşdşayet puan aldığını gösterir belge,
f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 70 puan) , (31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Eskatiyenr Hakkında Yönetmelik’in 5.maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir.)
g) Müracaat ettiği alana göre istenen Lisans, yüksek lisans, hekime yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin tasdikli örnek olaraki ibraz edeceklerdir,
ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)
h) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-4)

4) Uzman kadrosuna başvuracak adaylardan;
a) Başvurdukları alanı belirtir istekçe,
b) Dört adet biyometrik fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
d) Nüfus cüzdan fotokopisi,
e) Özgeçmiş,
f) Lisans diplomasının tasdikli* örneği,
g) Müracaat ettikleri alanda aranan şartları taşıdığını gösterir belge(ler)
h) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu

* Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, hekime, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, YDS-KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin asılları ile bizzat başvuru edildiğinde, Başkanlığımızca fotokopileri alınarak prosedüre tabi tutulacak, veya noter tasdikli suretleri ile başvuru edilecektir.
** Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-4) için tıklayınız.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Müracaatlarda teslim alınan adaylara ait belgeler, konuya dair mevzuat ve ilgili yönetim kurulu kararları kapsamında değerlendirildikten sonra, yazılı sınava çağrılacakların isimleri ve sınava dair hususlar (Sınavın yapılacağı yer, zamanı, sonucu vb.) Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinde (www.pa.edu.tr) ilanen duyurulacaktır.

BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER:

Adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne başvurarak atamalarının yapılabilmesi için gerekli evrakları temin edeceklerdir.
Adayların duyurulan süre içerisinde başvuru etmemeleri, güvenlik tahkîkatlarının olumsuz olması, olumlu olup da atandıkları kadrolarda mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları veya haklarından feragat etmeleri, talep edilen belgeleri ibraz etmemeleri ya da ibraz ettikleri belgelerin aranan şartlar bakımından içerik ve usule makul olmadığının belirleme edilmesi durumunda ya da diğer nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde atama prosedürleri gerçekleştirilmeyecektir.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir