Sağlık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

(4/B) Sözleşmeli Grafiker Alımı İlanı

I-Genel   Açıklamalar:  Başkanlığımızda  boş   bulunan  Diğer   Teknik  Hizmetler  Personeli

pozisyonunda istihdam edilmek üzere Grafiker unvanında 1 (bir) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Alınacak personel, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) fıkrası   gereğince,   tam   zamanlı   olarak   istihdam   edilecektir.   Anılan   personelin   alımında

06.06.1978 Tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” Başlıklı Ek 2 nci Maddesinin (b) bendinde belirtilen yöntem uygulanacaktır.

IIKPSS Puan Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2014 yılında yapılan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden 50 (elli) ve üzerinde puan almış olan adayların başvuruları komisyonca değerlendirilerek, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanı olan aday kazanmış sayılacaktır.

III-BAŞVURU ŞARTLARI:  A-Genel Şartlar: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

  1. b) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
  2. c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

BÖzel Şartlar: a)Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim veren Güzel Sanatlar

Fakültesi Grafik bölümünden mezun olmak,

  1. b) Kamu idarelerince hazırlanan faaliyet raporları, stratejik plan ve performans programı tasarımlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak en az 3 yıl çalışmış ve grafik uygulamaları, kurumsal kimlik hazırlama, logo tasarımı, kitap doküman/yayın alanında özel sektörde en az 3 yıl çalışmış olmak, (SGK kayıtları ve ilgili kurum/özel sektörden alınacak yazı), c) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Web Programcılığı sertifikasına sahip ol

C-Başvuru  Şekli,  Süresi,  Başvuru  İçin  Gerekli  Belgeler:  Başvurular,  en  geç  27.06.2016

Pazartesi günü saat 18.00’e kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ceyhun Atuf  Kansu  Caddesi  No:  102  06570  Balgat/ANKARA  adresine  şahsen  veya  son  başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarih ve saatten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Personel alımına ilişkin detaylı açıklamalar Strateji Geliştirme Başkanlığının   http://www.sgb.saglik.gov.tr  internet adresinde yayımlanacaktır.

IV-Sonuçların Duyurulması: Komisyonca yapılan değerlendirmenin sonucu http://www.sgb.saglik.gov.tr  internet adresinde ilan edilecek ve başvuruda bulunan tüm adaylara e-posta yoluyla sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca başarılı bulunan asıl ve yedek adaylara yazılı olarak tebligat yapılacaktır.

V- Diğer Hususlar: Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin aslı veya aslı gibidir onaylı suretleri gönderilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, kazanmış olsalar bile, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler, İdare tarafından ödenen bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir