Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 – Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 – Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 – Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 – Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 – Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 – Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

9 – Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

10 – Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (04/08/2017 – 18/08/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11 – Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ BÖLÜM / ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞART
Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Profesör 1 1 Barbarea cinsinin revizyonu ve Rhaponticoides türleri ile ilgili biyokimyasal çalışma yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Profesör 1 1 Ahmedî’nin Farsça Eserleri hakkında çalışmalar yapmış olmak
Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Profesör 1 1 Roma Seramiği ve antik devir heykel sanatı ve kültler üzerine yayınlar yapmış olmak
Fen Fakültesi Anorganik Kimya Profesör 1 1 s-Triazin Merkezli Tripodal Schiff Bazlı Moleküller ve Salen Türü Kompleksler Konusunda Çalışmalar yapmış olmak.
Fen Fakültesi Atom ve Molekül Fiziği Profesör 1 1 Küresel kuantum dotların elektronik yapısı, optiksel özellikleri ve kuantum genetik algoritma tekniği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen Fakültesi Katıhal Fiziği Profesör 1 1 Elektrik alan etkisi altındaki kuantum kuyu ve kuantum nokta yapıların lineer olmayan optiksel özellikleri, kuantum kuyularında optiksel çiftkararlılık, optiksel doğrultma ve elektron-elektron etkileşmeleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Profesör 1 1 Çağdaş Azerbaycan Resim Sanatında Minyatür Etkileri konusunda çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Profesör 1 1 Net Hata ve Noksan Hesabı, Dış Ticarette Tarife Dışı Engeller, Dış Ticaret Teorileri ve Enerji konularında çalışmak.
İslami İlimler Fakültesi Din Bilimleri Profesör 1 1 Budizm alanında çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi Profesör 1 1 Sızıntı suyunun anaerobik arıtımında sülfür toksisitesinin modellenmesi ile yan akım, kısa yol biyolojik azot giderimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Profesör 1 1 Yeraltı kömür kazı makinelerinin performans analizi, kayaçların aşındırıcılığı,delinebilirliği ve kesilebilirliği, madenlerde iş güvenliği alanlarında çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Maden Yatakları-Jeokimya Profesör 1 1 Kıymetli metal madenciliği, jeokimyası ve jenetik modellemesi, çevre jeokimyası, tıbbi jeoloji, jeolojik miras ve kültürel jeoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak
Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Profesör 1 1 Juguler Foramen Anatomisi ve Tümörleri konusunda çalışmalar yapmış olmak. Kulak Cerrahisi konusunda en az 1 yıl yurtdışında research deneyimine sahip olmak
Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Profesör 1 1 Düzenli egzersiz yapan atlarda yulaf yerine kurutulmuş şeker pancarı posası kullanımı konusunda çalışmış olmak
Veteriner Fakültesi Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Profesör 1 1 Kafeinin bazı koyun ırklarında farmokokinetik farklılıkları üzerine çalışması olmak
Ziraat Fakültesi Çayır Mera ve Yem Bitkileri Profesör 1 1 Yem Bitkileri Islahında Çalışıyor olmak
Çumra Uygulamalı Bilimler YO Organik Tarım İşletmeciliği Doçent 1 1 Fitososyoloji ve Bitkilerde ağır metal konularında çalışmalar yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Doçent 1 1 İlaç etken maddelerinin kromatografik tayini ve Akış Enjeksiyon Analiz yöntemi ile analitik metot geliştirme üzerine çalışmaları olmak
Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Doçent 1 1
Edebiyat Fakültesi Fransız Kültürü ve Edebiyatı Doçent 1 1 Fantastik Edebiyat üzerine doktora ve çalışma yapmış olmak
İslami İlimler Fakültesi Hadis Doçent 1 1 Debusi’nin Hadis anlayışı üzerine çalışmaları olmak
İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf Doçent 1 1 Sufi Psikolojisi üzerinde çalışmalar yapmış olmak
Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Doçent 1 1 Plastik Sanatlar bilim dalında Doçentlik ünvanını almış olmak
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Doçent 1 1 Ratlar üzerinde doping olarak kullanılan eritropoitinin femur ve humerus üzerinde morfometrik etkisi üzerinde çalışma yapmış olmak
Cihanbeyli MYO Otomotiv Teknolojisi Yrd. Doç. 1 1 Makine Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Biyoyakıt Kullanan Bir Dizel Motorunun Performans, Yanma ve Emisyon Analizi konusu ile ilgili doktora çalışması yapmak.
Edebiyat Fakültesi Kurumlar Sosyolojisi Yrd. Doç. 2 1 Edebiyat Sosyolojisi ve Beden Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak
Fen Fakültesi Aktüerya Yrd. Doç. 2 1 Stres dayanıklılık güvenilirliğinin maskeli verilere dayalı tahmini konusunda çalışma yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Yrd. Doç. 2 1 Noterlik Tarihi konusunda çalışmış olmak
Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Yrd. Doç. 1 1 En az beş yıl üniversite deneyimi olmak ve başvurulan alanda ders vermiş olmak
İslami İlimler Fakültesi Hadis Yrd. Doç. 1 1 Faziletli Vakitler alanında çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yrd. Doç. 1 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, su bazlıyöntemlerle ZnO nano parçacıklarının sentezlenmesi, manyetik ve fotokatalitiközelliklerinin geliştirilmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak
Sanat ve Tasarım Fakültesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Yrd. Doç. 2 1 Moda Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstri Mühendisliği, Deri Mühendisliği veya Resim alanında doktora yapmış olmak
Silifke-Taşucu MYO İnşaat Teknolojisi Yrd. Doç. 1 1 Siyanürün kimyasal ve biyolojik oksidasyonu konusunda çalışmaları olmak
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Yrd. Doç. 1 1 Elektronik portfolyo alanında çalışmalar yapmış olmak
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Nefroloji) Yrd. Doç. 2 1 Nefroloji yandal uzmanı olmak. Kronik Böbrek Hastalığı Progresyonunda Apelin 13’ün Rolü üzerine çalışmalar yapmış olmak
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Onkoloji) Yrd. Doç. 1 1 Gastrointestlinal Sistem Kanserleri Tedavisinde ve Kemoterapi Uygulamaları ve Yan Etki Yönetimi konusunda deneyimli olmak
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Yrd. Doç. 1 1 Ünikondiler Diz Protezi alanında çalışmalar yapmış olmak
Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Yrd. Doç. 3 1 Lisansı Turist Rehberliği, Yüksek Lisans ve Doktorasını Turizm İşletmeciliği Programından Yapmış olmak. Profesyonel Turist Rehberliği Ruhsatnamesine sahip olmak ve turizm alanında örgütssel davranış ile ilgili çalışmaları bulunmak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir